Stevns

Stevns

-

 

 

Kommunalpolitisk program 2017 - 2021

 

Borgerens kommune

Borgerne skal altid være midtpunkt i kommunens service. Løsninger skal være med og for borgerne.

1.Forvaltninger skal altid sætte sig i borgerens situation. Det betyder, at der samarbejdes om at finde den løsning, som er bedst mulig for borgeren. Det er vigtigt at forklare borgeren, hvad borgeren selv skal gøre, så det altid er klart, hvad kommunen kan og ikke kan. Forvaltningen bør have en borgerhjælper, som følger borgere med mange og komplekse problemer rundt i systemet.

 

2.Vi bør have en ”ombudsmand”, behandle klager og sparre med forvaltningen. Alle borgere har ret til at tage en bisidder med til møder med sagsbehandlere.

 

3.Kommunalbestyrelsen skal i videst mulige omfang inddrage berørte borgere inden der tages en beslutning. Borgerne skal altid have mulighed for at fremsætte ønsker overfor kommunalbestyrelsen.

 

4.SF anerkender og værdsætter kommunens ansattes kompetencer og ønsker en tillidsbaseret tilgang i alle sager mellem kommunalbestyrelse og forvaltning samt mellem forvaltning og borger.

 

5.SF ønsker at Ældreråd og Ungdomsråd tages alvorligt, så de bliver reelt inddraget i den politiske proces.

 

1.Børn

 

Daginstitutioner

Børnenes uddannelse starter i daginstitutionerne. Ved at ansætte flere pædagoger kan vi gøre det bedre i Stevns Kommune og dermed sikre de bedst mulige betingelser for børnenes udvikling.

 

Vi vil arbejde for

• at andelen af pædagoger hævet til 80 %.

• at personalet øges med 10 %.

• at børn fra familier med sociale udfordringer får tidlig hjælp.

• at daginstitutionerne får bedre mulighed for at udnytte mulighederne i vores skønne natur.

 

Folkeskolen

SF vil have en folkeskole med høj faglighed som samtidig sætter fokus på fællesskabet. Det kræver et reelt samarbejde med alle involverede parter om udvikling af fremtidens folkeskole.

Fremtidens folkeskole skal udvikles på baggrund af fælles indsatsområder i et tæt samarbejde med de professionelle på skolerne, kommunen, forældrene og eleverne.

Elevernes trivsel er en forudsætning for, at den enkelte elev kan udvikle sig bedst.

 

Vi vil arbejde for

• maximalt 24 elever i klasserne.

• højere faglighed gennem et stærkere fællesskab, hvor alle elever opnår det størst mulige udbytte af undervisningen.

• at alle elever opnår et fagligt niveau, der er tilstrækkeligt til at starte på og gennemføre en ungdomsuddannelse efter folkeskolen.

• styrkelse af vejledningen af eleverne, så de vælger den ungdomsuddannelserne, der er den bedste for dem.

• at styrke elevernes indflydelse på deres egen hverdag, f.eks. via elev- og klasseråd med reelle kompetencer.

• at styrke de praktiske musiske fag.

• at lærernes kompetencer styrkes gennem en relevant efteruddannelse, bl.a. linjefag, hvor skolen ikke dækker disse 100 %.

• at andre personalegrupper – især pædagoger – skal medvirke i undervisningen.

• at psykologer og familierådgivere får en tættere tilknytning til skoler og daginstitutioner.

• at alle lærere skal besidde specialpædagogiske kompetencer.

• et markant løft af elevernes faglige niveau. Såfremt en elev efter 2. klasse ikke kan læse, skal dette problem være løst i 3. klasse – evt. på særlige intensive læsekurser.

• at folkeskolen undergår en IT-revolution, så IT er integreret i al undervisning, og at alle elever har adgang til en bærbar pc.

• at den internationale dimension bliver en reel del af undervisningen.

• at obligatorisk svømmeundervisning fortsætter for alle børn.

• at sikre eleverne adgang til kulturelle aktiviteter.

• at skoledagen tilrettelægges, så lektier er en undtagelse.

• markant færre elever i specialundervisning. Inklusion af flest mulige elever skal gennemføres, når der er de rette rammer omkring undervisningen, f.eks. støtte i klassen.

• at der laves en aftale med de relevante faglige organisationer.

 

 

2.Unge

Ingen elever skal forlade folkeskolen uden de nødvendige forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

 

Vi vil arbejde for

• at alle unge skal være i gang med uddannelse eller arbejde. For at det skal lykkes, skal der være et tæt netværk omkring alle, der har udfordringer, og der skal tages udgangspunkt i deres egne ønsker og behov.

• at skabe gode bofællesskaber for især unge handicappede voksne.

 

3.Ældre

SF betragter ældre som en nyttig ressource, som skal have et værdigt liv.

 

Vi vil arbejde for

• at personlig pleje skal gives efter en visitation og med respekt og værdighed for brugeren.

• at det tilstræbes at gøre den ældre så selvhjulpen som muligt.

• at det er den visiterede borger, der bestemmer hvilken praktisk hjælp man vi have.

• at maden på vore plejecentre skal være ernæringsrigtig og skal være baseret på økologiske råvarer og tilberedt på det enkelte plejehjem.

• at fællesspisninger for andre ældre end beboerne på plejecentrene bør tilrettelægges efter behov.

• at vore plejecentre har gode dagcentertilbud til beboerne og ældre fra nærområdet.

• at vi fortsat skal være opmærksomme på alle ældres muligheder for at anvende IT.

• at borgere med handicap også skal kunne benytte dagcentrene.

• at personlige hjælpemidler skal være til rådighed, når behovet viser sig.

• at der fortsat arbejdes med tilgængelighed for handicappede.

• at samarbejdet mellem forskellige institutioner styrkes, f.eks. mellem børnehaver og plejecentre.

 

4.Kulturpolitik

Foreninger har væsentlig betydning for udviklingen af kulturlivet på Stevns. Kommunens tilbud skal derfor ses i sammenhæng med foreningslivet.

 

SF vil arbejde for

• især at støtte initiativer, som inddrager både børn og unge.

• at man i fritiden får adgang til at dygtiggøre sig inden for områderne: musik, teater, maleri, dans mv.

• at bibliotekernes rolle fastholdes og udbygges.

• at Folkeskolen skal give eleverne forskellige kulturelle oplevelser – gerne i samarbejde med de kulturelle foreninger.

• at idræt også opfattes som kulturpolitik, der skal have stor opmærksomhed.

 

5. Sundhed

Såvel den forebyggende som den helbredende sundhedsindsats er en vigtig opgave for kommunen i samarbejde med regionen.

Indsatsen for demente og deres pårørende skal forsat have fokus.

Sundhedscentret i Hårlev er vigtigt et omdrejningspunkt for dette arbejde, som skal udføres i samarbejde med de praktiserende læger.

Daginstitutioner og skoler skal inddrage sundhedsfremmende initiativer i dagligdagen og være en vigtig faktor sammen med forældrene i at udvikle sunde børn og unge, som får indarbejdet sunde vaner.

Der skal være bevægelse og idræt, og der skal indøves sunde spisevaner

6. Arbejde og beskæftigelse

Det er en kommunal opgave at hjælpe til med at skaffe arbejdspladser til kommunen og at give gode muligheder for erhvervslivet.

Virksomhederne skal opmuntres til tage unge i erhvervspraktik.

De lokale virksomheder skal kunne give tilbud på kommunale anlægsarbejder, og de skal underlægge sig sociale klausuler, som giver unge og personer med psykiske problemer praktikpladser.

Alt kommunalt arbejde skal udbydes i henhold til internationale konventioner, og der skal kræves kædeansvar i alle licitationer.

Kommunalbestyrelsen skal give Jobcentret de værktøjer, der skal til for at hjælpe de ledige i job.

Det kan gøres ved:

•at fjerne unødvendige kontroller.

•at styrke virksomhedskonsulenternes indsats

•at kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister får en koordineret og håndholdt hjælp til at komme nærmere arbejdsmarkedet så disse oplever kommunale tilbud som en reel hjælp og ikke kontrol for kontrollens skyld.

•at støtte oprettelsen af socioøkonomiske virksomheder

• at arbejde aktivt for nye virksomheder, f. eks. at Rødvig bliver udskibningshavn for vindmølleparken ved Kriegers Flak.

 

7.Miljø, klima og energi

Det er helt centralt, at vi nedbringer udledningen af drivhusgasser. Derfor prioriterer SF det lokale arbejde med klima og energi højt. Vi vil arbejde i kommunen med klima og energi gennem tværpolitiske grupper.

 

SF vil:

• arbejde for yderligere omstilling til vedvarende energi i private og kommunale bygninger

• arbejde for opstilling af vindmøller i områder, hvor det ikke er til gene for naboer og natur – det kan f.eks. være kystnære områder og herregårdsmarker. Vi tager hensyn til naboprotester, når de er begrundede i konkrete problemer, men vi går ind for, at også Stevns skal have store vindmøller til lands. Det vil nedbringe antallet af vindmøller og dermed nabogener, og det vil være med til at skabe udvikling på Stevns.

• være meget positiv over for VE-park Varpelev og vil arbejde for, at den videreføres på trods af opståede problemer.

• være positive over for solenergi. Hvis ordningerne er økonomisk favorable, vil SF arbejde for, at produktion af solenergi kommer i centrum i kommunen både på kommunens bygninger og ved at vejlede kommunens borgere om det i private boliger.

• støtte biogas som er et nødvendigt led i omstillingen til vedvarende energi, fordi det afbalancerer sol og vind, som leverer strømmen ujævnt. Stevns kommune skal arbejde for, at der etableres biogasanlæg og støtte borgere, som ønsker at etablere et biogasanlæg.

• arbejde for at energilandsbyer støttes.

• arbejde for at kommunen skal gå mere aktivt ind i vejledning af borgerne om, hvordan de kan spare på energiforbruget fx ved udskiftning af husets varmekilde til vedvarende energi.

• arbejde for at Stevns kommune investerer i flere elbiler.

• arbejde for at kommunens institutioner bliver belønnet for de energibesparelser, de selv foreslår og gennemfører.

• arbejde for at kommunen hjælper borgerne med at fjerne gener fra brændeovne.

8.Naturen og miljøet

Stevns har nogle unikke naturområder; især Tryggevælde ådalen og Stevns klint.

SF vil arbejde for:

• at områderne fortsat beskyttes og støtter fredningen af Stevns Klint.

• at skabe balance mellem naturbeskyttelse og tilgængelighed, så borgerne og turisterne kan have glæde af naturen. Det kan være ved naturstier for fodgængere og cyklister i ådalen, og udviklingen af Stevns Klint som verdensarvprojekt, så det understøtter Stevns som en attraktiv kommune for bosætning og turisme.

• at helhedsplanerne om udvikling af ådalen som rekreativt område virkeliggøres.

 

9.Trafik

Det er afgørende for Stevns Kommune, at der er tilgængelighed til og fra kommunen, så beboerne kan pendle ud af kommunen og benytte sig af Køges og Hovedstadsområdets tilbud

SF har noteret, at der for tiden ikke kan etableres flere overgange over Ådalen, men vi vil fortsat arbejde for, at der også er plads til mennesker. Derfor er en vej umiddelbart syd om Strøby Egede fortsat et ønske, da det er det eneste, der kan skabe et fornuftigt centermiljø.

SF vil lægge hovedvægten på at udbygge det offentlige trafiksystem ved:

•at forbedre busnettet.

•at cykler, barnevogne og kørestole kan medtages i alle busser

•at forbedre tiderne, så busserne passer med tog

•at informere bedre om flextrafik-mulighederne

•at udbygge cykelstierne på bl.a. Stevns Landevej og mellem Endeslev og Hårlev

 

 

10.Det frivillige arbejde

I en tid hvor velfærdssamfundet er presset, skal vi udvikle det frivillige arbejde i kommunen. Det skal være et supplement til de professionelle ansatte, men det kan både give de frivillige meningsfyldte opgaver over for medborgerne og øge velfærden og livskvaliteten for de borgere, der ikke kan klare opgaverne selv.

• Det frivillige sociale arbejde må aldrig erstatte de professionelles arbejde.

• Vi går ind for digitalisering med personlig hjælp til dem, der ikke kan bruge en computer

 

11. SFs landsbyvision

SF ønsker, at landsbyerne skal spille en større rolle i livet på Stevns. Det er vigtigt at lægge vægt på de fire udviklingsbyer, men Stevns som en landkommune har lige så meget brug for, at der er liv i de mange landsbyer. Fællesskabet styrkes ved oprettelse af f.eks. netværk, hjælp til organisatoriske og praktiske opgaver, vægt på frivillighedsarbejdet. Vi skal bruge Landsbyrådet til at sørge for kontakt mellem kommunalbestyrelsen og landsbyerne.

Landsbyerne skal være motor og drivkraft i en styrkelse af bosætning og udvikling på Stevns.

 

13.Flygtninge og integration

SF vil arbejde for at flygtninge der kommer til Stevns Kommune føler sig velkomne så integrationen kan starte med det samme.

Integrations afdelingen skal styrkes.

Mandehoved skal ikke udvikle sig til en ghetto. Det skal være nemmere at komme i kontakt med det omgivende samfund, som flygtningene jo gerne skulle være en del af med den sidegevinst, at de lærer at tale dansk meget hurtigere. Der skal være flere busafgange, så det bliver mere overskueligt at komme frem og tilbage.

Frivillige gør et godt stykke arbejde, men det skal ikke være en sovepude for kommunen, som bare skubber kommunale opgaver over på frivillige.

SF vil arbejde for, at Stevnsboerne og flygtningene lærer at forstå hinanden bedre, så misforståelser ikke opstår. Det kan gøres i samarbejde med kommunen og de frivillige foreninger på flygtninge området.